โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....ตัดกระแสไฟฟ้า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๕๙ ส่งผลกระทบ...       | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งเพื่อทราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....ตัดกระแสไฟฟ้า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๕๙ ส่งผลกระทบ...

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1079 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งหนังสือมายัง มทร.ล้านนา เรื่อง แจ้งแผนการตัดไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจุดต่อ/สัมผัสของระบบไฟฟ้า จึงต้องดำเนินการตัดกระแฟไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบให้บริเวณดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานได้

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บริเวณวังหลังทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. บริเวณวังหน้า ประกอบด้วย อาคารไฟฟ้า ๑ ,อาคารเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๑ และ๒ ,อาคารสโมสรนักศึกษา ,อาคารช่างกลโรงงาน ,อาคารอำนวยการ ,อาคารบริหารธุรกิจ ๒ ,อาคารอุตสาหกรรม (โลหะ) ,อาคารช่างโลหะ ๒ (โรงหล่อ) ,อาคารเทคนิคอุตสาหกรรม๒ (ทอ.๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดั่งเอกสารแนบท้ายนี้ หรือ คลิก...อ่านที่นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา