โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดเวทีสาธารณะโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดเวทีสาธารณะโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 733 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคุณพนิดา ฐปนางกูร ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคลังสมองชาติและคณะผู้วิจัยโครงการ “พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เปิดเวทีสาธารณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม หัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนในอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ในการดำเนินโครงการวิจัยนี้ 

สำหรับโครงการ “พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการดังกล่าวจากสถาบันคลังสมองชาติและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ที่มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยในภาระกิจที่ 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  สอดรับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแม่แจ่มอย่างยั่งยืน อำเภอคุณธรรมป่าต้นน้ำตามรอยพระยุคลบาท ภายใต้ชื่อ แม่แจ่มโมเดลพลัส ที่มีหลายภาคส่วนกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนภายใต้นโยบายดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา