โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการ ล้านนารวมใจ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการ ล้านนารวมใจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 4573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการ "ล้านนารวมใจ"

   หลักการสำคัญของโครงการดังนี้

1. การเริ่มโครงการมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการสำคัญ คือให้บุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการ และเป็นภาคการสมัครใจ

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสมทบสำหรับจัดงานฌาปนกิจ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ   ซึ่งเป็นสมาชิกหลัก บิดา   มารดา  คู่สมรส   และบุตรของสมาชิกหลัก

3. สมาชิกหลักยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ หักเงินสมทบผ่านบัญชีเงินเดือน อัตรา 50 บาทต่อผู้เสียชีวิต 1 ราย (อาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราการสมทบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ภายหลัง ทั้งนี้จะเป็นไปตามมติคณะทำงานและเป็นความเห็นร่วมกันของสมาชิก)

4. การเป็นสมาชิกจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา